^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 
 

STAŻE

Celem stażu/praktyki zawodowej jest wyposażenie uczestnika projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia.Skierowanie na staż/praktykę zawodową powinno bezpośrednio wynikać z Indywidualnego Planu Działania i mieć pisemne uzasadnienie uczestnictwa we wskazanej formie wsparcia.

Staż/praktyka zawodowa jest to nabywanie przez uczestnika projektu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż/praktyka zawodowa odbywa się na podstawie umowy, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu/praktyki zawodowej, w tym okres trwania stażu/praktyki zawodowej, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu/praktyki zawodowej.

Zadania wykonywane w ramach stażu/praktyki zawodowej są wykonywane w ramach programu stażu/praktyki zawodowej, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż/praktykę zawodową we współpracy z organizatorem stażu/praktyki zawodowej i przedkładany do podpisu stażysty/praktykanta. Program stażu/praktyki zawodowej jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty/praktykanta. Program stażu powinien zawierać zapisy dotyczące konkretnych umiejętności, które uczestnik projektu uzyska w wyniku udziału w tej formie wsparcia.

Stażysta/praktykant wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu/praktyki zawodowej, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu/praktyki zawodowej, który wprowadza stażystę/praktykanta w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż/praktykę zawodową, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu/praktyki zawodowej zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście/praktykantowi na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.

Po zakończeniu stażu/praktyki zawodowej opracowywana jest ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu/praktyki zawodowej – jakie konkretne umiejętności praktyczne uzyskał uczestnik stażu, czego się nauczył. Ocena jest opracowywana przez pracodawcę przyjmującego na staż/praktykę zawodową w formie pisemnej.

Staż/praktyka zawodowa trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych.
Uprawnienia osób skierowanych na staż/praktykę zawodową - w okresie odbywania stażu/praktyki zawodowej uczestnikowi przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu/praktyki zawodowej zrealizowanych przez uczestnika.

Uczestnik projektu skierowany do odbycia stażu/ praktyki zawodowej powinien m.in.:

· przestrzegać ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy

· sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu/praktyki zawodowejoraz stosować się do poleceń pracodawcy i opiekuna  o ile nie są sprzeczne z prawem

· przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzi pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństw i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.


Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów na uczestników projektu związane ze stażem

 

Dokumenty związane z realizacją stażu:

 


 

Darmowy licznik odwiedzin