^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 
 

AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY

 

GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY

Starosta  może na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego - rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej z urzędem, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy - szczegóły tutaj
 

BON SZKOLENIOWY

Bon szkoleniowy jest gwarancją dla bezrobotnego, iż Starosta skieruje go na wybrane szkolenie, pod warunkiem, iż podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową  lub otworzy własną działalność gospodarczą. Podstawą przyznania  bonu szkoleniowego jest Indywidualny Plan Działania. Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia, dla której ustalono profil pomocy II (lub I w uzasadnionych przypadkach). 
Starosta sfinansuje do wysokości przeciętnego wynagrodzenianastępujące koszty:
1.    Koszt jednego lub kilku szkoleń
2.    Koszty przejazdu
3.    Koszty zakwaterowania
4.    Koszty badań lekarskich
5.    Koszty egzaminów
 
Osobom skierowanym na szkolenie przez Starostę przysługuje stypendium. Stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu wynosi 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia jest nie mniejsza niż 150 godzin miesięcznie.
 
UWAGA
Organizatorem szkolenia może być instytucja posiadająca wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW 50+

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
W jakiej wysokości można otrzymać  dofinansowanie wynagrodzenia ?
Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat, lub
24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.
 
UWAGA
Pracodawca lub przedsiębiorca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio:
1) przez okres 6 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,
2) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.
 
O czym warto wiedzieć:
W przypadku niewywiązania się z warunków umowy oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi ;
Dofinansowanie do wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia przysługuje wyłącznie za zatrudnienie bezrobotnego, dla którego ustalono profil pomocy II.
Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

REFUNDACJA SKŁADEK ZUS ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
W jakiej wysokości można otrzymać  dofinansowanie wynagrodzenia ?
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego zatrudnionego bezrobotnego.
 
UWAGA
Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.
 
O czym warto wiedzieć:
W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami.
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne  z tyt. zatrudnienia osób do 30 roku życia przysługuje wyłącznie za zatrudnienie bezrobotnego, dla którego PUP ustalił profil pomocy II.
Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 
 

Darmowy licznik odwiedzin