^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 
 

O PROJEKCIE "NOWY START"

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian
 
Cel projektu: Poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 75 osób zwolnionych do 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy (zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie jednego z powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, olkuskiego) lub osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS (z ww. powiatów) do I kwartału 2018 r.
 
Oferowane formy wsparcia:
•    doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia z zakresu autoprezentacji, pośrednictwo pracy
•    szkolenia/ kursy/ studia podyplomowe
•    subsydiowane zatrudnienie
•    staże/ praktyki zawodowe
•    opieka Mentora
•    dodatki relokacyjne - zakończono rekrutację
•    wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie przedsiębiorstw społecznych - zakończono rekrutację
 
Warunki uczestnictwa:
• miejsce zamieszkania wg Kodeksu Cywilnego i/lub miejsce pracy w woj. małopolskim, w jednym z wymienionych powiatów: oświęcimskim, chrzanowskim, wadowickim lub olkuskim, w tym:
• osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
lub
• pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy
lub
• osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS (z ww. powiatów).
 
Okres realizacji projektu: 01.04.2016r. - 31.03.2018r.
 
Wartość projektu: 2 465 627,30 zł

Darmowy licznik odwiedzin